Dňa 20.6.2013 sa konala schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov bez účasti správcu,  ktorej sa zúčastnilo 18 vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Schôdzu zvolala p. MXXXXXX v mene správcu. Na schôdzi sa vlastníci predbežne dohodli, že pre ďaľšiu správu domu bude založené Spoločenstvo vlastníkov bytov.

Boli poverení 4 vlastníci, zistením podmienok založenia spoločenstva a dohodnú s doterajším správcom, ďaľší postup v zmysle ukončenia správy bytového domu, zvolania schôdze vlastníkov. Dvaja zástupcovia p. MXXXXXX a p. ŽXXXXX sa stretli dňa 17.7. 2013 so správcom, kde bol dohodnutý termín zvolania schôdze vlastníkov bytov v termíne okolo 11. septembra 2013.  Informácia zo stretnutia bola vyvesená na informačnej tabuli. Keďže správca schôdzu nezvolal, nepredkladal požadované doklady a ani nevykonával údržbu v dome a okolo domu, nezabezpečil upratovanie od 1.8.2013, dolupodpísaný vlastníci sa dohodli, že zvolajú schôdzu, ktorej program doručia  správcovi podľa § 11 a s týmto P r o g r a m o m :

  1. Otvorenie, voľba zapisovateľa, overovateľa, schválenie programu.
  2. Informácia z rokovania so správcom KOPOS – BV, spol. s r.o. dňa 17.7.2013 v priestoroch  správcu
  3. Rozhodnutie o výpovedi správcovi
  4. Spôsob výkonu správy
  5. Schválenie mandátu vlastníkov na spracovanie zmluvy, registráciu spoločenstva na príslušnom Krajskom úrade, doručením uznesenia o výpovedi doterajšiemu správcovi, prebratie agendy od správcu – dokumentáciu k stavbe, revízne správy, účtovnú agendu, záverečnú správu o hospodárení
  6. Informácia o stave fondu opráv a údržby k 31.12.2012
  7. Diskusia
  8. Záver