30.9.2013 o 18:00 hod. (pondelok) 

v priestoroch vchodu Istrijská 8/D 

 

s nasledovným programom: 

 

 1. Otvorenie, voľba zapisovateľa, overovateľa, mandátnej komisie, volebnej komisie a schválenie programu.
 2. Kontrola uznesení
 3. Zmluva o spoločenstve
 4. Stanovy spoločenstva
 5. Kandidáti do orgánov spoločenstva a voľba orgánov spoločenstva 
 6. Doplnenie výpovedi správcovi 
 7. Odsúhlasenie metodiky na rozúčtovanie tepla za rok 2013 
 8. Odsúhlasenie štruktúry zálohových platieb, výšky zálohových platieb, fond opráv a údržby 
 9. Odsúhlasenie prevádzky domu – odmeny predsedovi a poplatky za prevádzku domu 
 10. Odsúhlasenie zasielania dokumentov ku schôdzam elektronicky (mailom) 
 11. Diskusia 
 12. Záver