Predseda SVB a NP si Vás dovoľuje informovať o spôsobe tvorby zálohového predpisu pre november a december 2013. 

Príspevky do FOU: Základná tvorba je 0,30 EUR/m2tak ako bolo schválené na schôdzi vlastníkov.

 

Náklady na studenú vodu: Spotreba studenej vody je vychádza zo skutočnej spotreby vody v roku 2012, podľa vyúčtovania KOPOS-BV. Cena vody je tiež stanovená z vyúčtovania nákladov za minulý rok.

Teplo: Cena za GJ je uvedená v zálohovom predpise  podľa cenníka dodávateľa tepla zverejneného na internete. Predpokladaná spotreba tepla je vypočítaná podľa skutočnej spotreby uvedenej vo vyúčtovaní KOPOS-BV.

Elektrina,  odvoz odpadu: predpokladaná výška nákladov je vypočítaná podľa cien z vyúčtovania za rok 2012 a aj počtu osobomesiacov uvedených vo vyúčtovaní za rok 2012, z dôvodu, že žiaden vlastník nenahlásil zmenu osobomesiacov do termínu vypočítania zálohových predpisov. Takže každá zmena má vplyv na rozpočet.

Upratovanie spoločných častí a zariadení: Cena bola stanovená na základe ceny dohodnutej v zmluve o upratovaní, o čo informoval predseda radu.

Zimná a letná údržba, deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia, odpočítavanie a vyhodnocovanie, ostatné služby:  Ceny boli stanovené odhadom, zatiaľ nemá spoločenstvo uzatvorené zmluvy.

Správa spoločenstva: Ceny sú podľa schváleného rozpočtu na schôdzi vlastníkov konanej dňa 30.9.2013.

Iné: V zálohových predpisoch nie sú zohľadnené prípadné zvýšenia cien vody. Najviac môže vyúčtovanie ovplyvniť spotreba vody, tepla a výkyvy v počtoch mesiacoch. Spolu so zálohovým predpisom Vám bude predložená aj informácia o predpise za 1 až 10 mesiac, ktorý sme vypracovali podľa spotreby vody a rozpočítavania tepla schváleného na schôdzi, ako informáciu pre vlastníkov. Nové číslo účtu je uvedené na zálohovom predpise.

Zálohové predpisy si môžete prevziať u p. Žiakovej, byt. č. 308, ktorá Vám odpovie aj na Vaše prípadné otázky. (tel. 0948581888)

V Bratislave, 11.11.2013