Vážení vlastníci,

vzhľadom na skutočnosti zistené pri koncoročnom odpočte stavov meračov tepla a vody, bude v priebehu nasledujúceho týždňa (27.1.2014 - 2.2.2014) vykonaná obhliadka týchto zariadení za účelom vytvorenia komplexného zoznamu závad. Následne bude navrhnutý jednotlivým vlastníkom spôsob odstránenia týchto porúch a súčasne vypracovaný harmonogram opráv zariadení v bytoch.

Dovoľujem si Vás preto požiadať o poskytnutie súčinnosti pri spisovaní závad na spomenutých zariadeniach, akákoľvek porucha na tomto type zariadenia môže spôsobiť násobne vyššie škody než je cena za uvedenie zariadenia do bezporuchového stavu.

Vopred ďakujem za spoluprácu

Nižňanský