Vytlačiť

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na zhromaždenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorá sa uskutoční dňa 

08.04.2014 o 18:30 hod. (utorok)

v priestoroch vchodu Istrijská 8/D 

s nasledovným programom:

  1. Otvorenie, schválenie programu, voľba mandátnej komisie, zapisovateľa a overovateľa.
  2. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2013
  3. Schválenie účtovnej uzávierky, vyúčtovanie úhrad za plnenia, použitia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv
  4. Informácia o technickom stave bytového domu
  5. Možnosť schválenia zaradenia BVS(bytová výmenníková stanica) medzi spoločné technické zariadenia bytového domu
  6. Schválenie výšky príspevku do fondu opráv a údržby, rozpočtu spoločenstva na rok 2014
  7. Poskytovanie informácií na www.Istrijska.sk
  8. Informácia o prevádzke kaviarne
  9. Diskusia
  10. Záver

Pozvánky Vám budú doručené aj osobne proti podpisu v priebehu 31.3.2014 - 1.4.2014