Vytlačiť

Zhromaždenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov  prijala na zhromaždení vlastníkov nasledovné uznesenia:

 1. Zhromaždenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov  počtom hlasov 19 schvaľuje program schôdze.
 2. Zhromaždenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov  počtom hlasov 19  zvolila pracovné orgány schôdze v nasledovnom zložení:
  Zapisovateľ:    Nižňanský Miloš
  Overovateľ:     Mikulová Mária
  Mandátna komisia:     Šikudová Elena, Jankovičová Katarína
 3. Zhromaždenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov  počtom hlasov 22  schválilo účtovnú uzávierku za rok 2013, vyúčtovanie úhrad za plnenia za rok 2013, použitie prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv v roku 2013.
 4. Zhromaždenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov počtom hlasov 17 schválilo, že bytové výmenníkové stanice budú opravované z prostriedkov SVBaNP Istrijská a v súvislosti s touto skutočnosťou vznikne v predpisoch od 05/2014 nová služba „bytové výmenníkové stanice“ a vlastníci budú na túto službu prispievať sumou 12,50€/mesiac.
 5. Zhromaždenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov  počtom hlasov  16 schválilo výšku úhrady do FOaÚ vo výške 0,60 €/m2/mesiac od 05/2014.
 6. Zhromaždenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov  počtom hlasov 13  schválilo, že náklady spojené s existenciou internetovej domény istrijska.sk budú preplatené z prostriedkov SVBaNP Istrijská.
 7. Zhromaždenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov  sa zhodlo, že momentálne situácia ohľadne rekonštrukcie priestorov kaviarne nespôsobuje tak výrazné obmedzenie užívania vlastníckych práv k ostatným bytom a nebytovým priestorom, že by bolo nutné prijať nejaké opatrenia a súčasne sa zhodli, že v prípade výskytu situácií, kedy dôjde k obmedzovaniu vlastníckych práv bude Spoločenstvo vyzvané ,aby adekvátnym spôsobom reagovalo.

Celá verzia zápisu je v prílohe (pre registrovaných členov)