Daňové priznanie k dani z nehnuteľností za rok 2013 treba podať do 31.1.2014. Od 1. januára 2013 nadobudol účinnosť zákon číslo 460/2011 Z. z.., ktorým sa zmenil zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zákon číslo 582/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“).

Táto novela zákona:

 

 • zrušila oznamovaciu povinnosť daňovníka, ak daňovník v priebehu roku nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti a to kúpou, dedením, získal darom alebo ak jeho vlastnícke právo k nehnuteľnosti zaniklo, t.j. daňovník už nemal povinnosť túto skutočnosť oznamovať správcovi dane (ktorým je obec, mesto) vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali tak, ako to bolo upravené zákonom pred touto novelou zákona,
 • zaviedla  spoločné daňové priznanie, ktoré zahŕňa daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje a daň za predajné automaty. Priznanie sa podá do 31. januára zdaňovacieho obdobia podľa stavu k 1. januáru, pričom priznanie sa zjednodušuje v tom smere, že daňovník uvádza okrem identifikačných údajov len základné údaje potrebné na vyrubenie dane, ako je výmera pozemku, zastavaná plocha stavby, počet podlaží, podlahová plocha bytu, počet psov, predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov. Oproti predchádzajúcej úprave už daňovník nevypočítava sám výšku dane z nehnuteľnosti, ale túto vypočíta správca dane a jedným rozhodnutím ju vyrubí za všetky čiastkové predmety miestnych daní. Spoločné daňové priznanie k 31. 1. 2013 podá iba ten daňovník, ktorý doteraz nebol daňovníkom niektorej z uvedených daní.
 • Zoskupila druhy pozemkov podliehajúcich dani z pozemkov do piatich skupín (1.orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, 2. záhrady, 3. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, 4. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, 5. stavebné pozemky).
 • spresnila sa definícia nebytového priestoru, za ktorý sa považuje aj byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa využíva na iný účel, ako bývanie. Takýto  byt sa zdaní sadzbou určenou mestom podľa účelu užívania bytu.
 • novela zákona zaviedla podávanie tzv. čiastkových priznaní, ktoré bude daňovník povinný podať v prípade, ak nastanú zmeny v priebehu zdaňovacieho obdobie, napríklad daňovník sa stane vlastníkom nehnuteľnosti, zanikne jeho vlastnícke právo, nadobudne ďalšie psa, začne prevádzkovať predajné automaty, dôjde k úhynu psa, ukončí prevádzkovanie predajných automatov alebo nevýherných hracích prístrojov.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k  dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje za rok 2013:

 • daň z nehnuteľností zahŕňa:  daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome
 • predmetom dane z pozemkov
  a
  / orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porast
  b/ záhrady
  c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
  d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
  e/ stavebné pozemky
 • predmetom dane z pozemkov nie sú:
  a/ časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov
  b/ pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných účelových komunikácií a celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné dráhy
  c/ pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb
 • na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny je určujúce zaradenie pozemku podľa katastra nehnuteľností, uvedené v liste vlastníctva
 • predmetom dane zo stavieb sú:
  a/ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
  b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
  c/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
  d/ samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby utrčené alebo používané na tieto účely, postavené  mimo bytových domov,
  e/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
  f/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
  g/ ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až f/
 • stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.
 • Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby
  a/ s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov
  b/ priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie
 • Na zaradenie stavby je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
 • Predmetom dane z bytov v bytovom dome a nebytových priestorov, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory
 • Ak sa byt alebo časť bytu v bytovom dome využíva k 1. januáru zdaňovacieho obdobia na iný účel ako na bývanie, považuje sa za nebytový priestor.
 • termín podania priznania: 31. január 2014
 • daňovník podáva iba jedno daňové priznanie za všetky druhy miestnych daní, t.j. nepodáva zvlášť daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 • tlačivo k dani z nehnuteľnosti – jeho vzor bol vydaný Ministerstvom financií Slovenskej republiky opatrením číslo MF 020058/2012-722, priznanie k dani z nehnuteľnosti a ostatným miestnym daniam je potrebné podať na tomto tlačive, na ktorom daňovník zároveň vyznačuje krížikom o aký druh daňového priznania ide
 • správu dane z nehnuteľnosti vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza a tejto obci sa podáva aj priznanie k dani z nehnuteľnosti
 • daňovníkom dane z nehnuteľnosti je vlastník nehnuteľnosti (pozemku, stavby, bytu), alebo správca nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, obce, vyššieho územného celku, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav, nájomca pozemkov, ak nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností, ak nájomca má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom, ak nájomca má v nájme náhradné pozemky, ďalej nájomca pi stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom,
 • daňovníkom dane z nehnuteľnosti  je nielen výlučný vlastník nehnuteľností, ale aj podielový spoluvlastník nehnuteľností a to podľa výšky spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov zastupuje jeden z nich a ostatní ručia za daň do výšky svojho podielu na dani. Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne
 • priznanie k dani z nehnuteľností sa nepodáva každý rok – do 31. 1. 2014 je povinný podať daňové priznanie iba daňovník, ktorému v priebehu roku 2013 vznikla daňová povinnosť, t.j. v tomto období sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane (t.j. pozemku, stavby – napr. rodinného domu, bytu, či nebytového priestoru), pričom musí byť týmto vlastníkom aj ku dňu 1. 1. 2014.
 • Daňové priznanie za rok 2013 nepodáva daňovník k nehnuteľnosti, ktorá je oslobodená od dane podľa § 17 ods. 1 písm. a/ a b/ zákona, t.j. (pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane, a pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo v správe mestských častí v Bratislave a Košiciach, pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
 • Ak daňovník v priebehu roku 2013 nadobudol nehnuteľnosť vydražením, bol povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti (kedy nadobudol vlastnícke právo k tejto nehnuteľnosti)
 • Ak daňovník v priebehu roku 2013 nenadobudol vlastnícke právo k ďalšej nehnuteľnosti a priznanie k dani z nehnuteľnosti už podal v predchádzajúcom období, daňové priznanie  n e p o d á v a .
 • Ak daňovník nadobudol v priebehu roku 2013 novú nehnuteľnosť a už mal v predchádzajúcom roku podané daňové priznanie u správcu dane na skôr nadobudnuté vlastnícke právo k nehnuteľnosti, alebo ak dôjde k zmene druhu, výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu, nebytového priestoru, alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom, užívanie nehnuteľností podáva čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti príslušnému správcovi dane  do 31. 1. 2014, v ktorom uvedie iba nehnuteľnosť, ku ktorej nadobudol vlastnícke právo v priebehu roku 2013.
 • Daňovník pri podávaní priznania k dani z nehnuteľností musí vychádzať z listu vlastníctva a z údajov, ktoré sú na tomto liste vlastníctva uvedené, v prípade hospodársky využívaných vodných plôch musí mať k dispozícii doklad o hodnote pozemku, pri stavebných pozemkov je dôležité vychádzať zo  právoplatného stavebného povolenia, v prípade dane zo stavieb je potrebné vychádzať aj z kolaudačného rozhodnutia (pre správne určenie predmetu dane a pre správne zaradenie druhov stavieb)
 • Daňovník v priznaní k dani z pozemkov, stavieb, bytov uvádza v prípade dane z pozemkov podľa predtlače formulára katastrálne územie, na území ktorého sa nehnuteľnosť nachádza, číslo parcely, výmeru pozemku, druh pozemku, využitie pozemku, dátum vzniku daňovej povinnosti (dátum nadobudnutia vlastníckeho práva), ktoré údaje zistí z listu vlastníctva k danej nehnuteľnosti, v prípade dane zo stavieb uvádza pri jednotlivých druhoch stavieb výmeru v m2 tak zastavanej plochy, ako aj podlahovej plochy a počet nadzemných a podzemných podlaží okrem prvého nadzemného  podlažia. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. Spoluvlastníci uvedú výmeru podľa výšky ich spoluvlastníckeho podielu. V prípade, ak stavba slúži viacerým účelom (bývanie, podnikanie), daňovník uvádza vždy zvlášť výmeru podlahových plôch podliehajúcich dani určených na rôzne účely v m2 podľa predtlače
 • Pri zastavanej ploche a nádvorí  sa uvedie  výmera pozemku po odpočítaní výmery skutočne zastavanej plochy stavbami, ktoré podliehajú dani zo stavieb a dani z bytov,
 • Bytom sa rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky
 • Nebytovým priestorom v bytovom dome sa rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely, ako na bývanie, nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu.
 • Správca dane (obec) je oprávnený znížiť daň, alebo priznať oslobodenie k dani, ktoré si daňovník uplatní v prílohe k priznaniu k dani (je súčasťou tlačiva)
 • ak sa daňovník v  priznaní  k dani z nehnuteľnosti pomýlil a toto priznanie už správcovi dane zaslal, môže v lehote na podanie daňového priznania, t.j. do 31. 1. 2014 podať opravné priznanie k celému priznaniu, resp. k jeho časti. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné  priznanie, pričom na predchádzajúce sa neprihliada
 • ak daňovník zistí, že v podanom priznaní neuviedol správne údaje až po uplynutí lehoty na podanie priznania (31. 1. 2014), najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom mu vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, je povinný podať dodatočné daňové priznanie
 • daň za nehnuteľnosti na základe podaného priznania vyrubuje správca dane rozhodnutím, ktorý daň aj vypočíta, daňovník v podanom priznaní daň nevypočítava. V prípade nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka, určí správca dane pomernú časť dane
 • Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia  právoplatnosti rozhodnutia, správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností v splátkach, ktoré určí správca dane v rozhodnutí, ktorým vyrubuje daň
 • Daň z nehnuteľností nemožno odpustiť – správcovi dane neumožňuje žiadny právny predpis, aby odpustil daň z nehnuteľností a táto právomoc nie je daná ani obecnému zastupiteľstvu.

 

Sankcie  za nesplnenie povinnosti – ak daňovník nepodá daňové priznanie v lehote určenej zákonom, t.j. do 31. januára 2014 a bol povinný toto daňové priznanie podať, za omeškanie mu hrozia sankcie. Tieto môžu byť u fyzickej osoby najmenej 6,63 eura a u právnickej osoby najmenej 66,38 eura, pričom maximálnu výšku týchto sankcií určuje správca dane vo všeobecne záväznom nariadení. Nepodanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti sa nevypláca. Správca dane má k dispozícii evidenciu nehnuteľností, ktorú vedie Kataster nehnuteľností pre obvod správcu dane. Prostredníctvom internetového portálu si správca dane môže odsledovať zmeny u daňovníkov v obvode svojej pôsobnosti. Ak zistí, že daňovník nepodal daňové priznanie, správca dane ho vyzve na podanie a ak ani v tejto dodatočnej lehote daňovník nepodá daňové priznanie, nasledujú sankcie, ktoré v konečnom dôsledku môžu viesť až k exekúcii.

Zdroj:  JUDr. Mária Malíková, Verlag Dashöfer