V roku 2013 bol NR SR schválený zákon č. 352/2013 Z. z., ktorý novelizoval zákon o účtovníctve a súčasne aj ďalších 44 zákonov. Zámerom tejto novely bolo zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľské subjekty, ale aj pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania. Novelizáciou zákona o účtovníctve a ďalších zákonov sa rozšíril obsah Registra účtovných závierok o ďalšie dokumenty, ktoré budú účtovné jednotky povinné ukladať do Registra účtovných závierok (ďalej len „RUZ“). Ide o výročnú správu, správu audítora a oznámenie o schválení účtovnej závierky.

 

Mikro účtovná jednotka

Bol vyčlenený osobitný  druh účtovnej jednotky „mikro účtovná jednotka“, ktorou môže byť podnikateľský subjekt, ktorý splní veľkostné kritéria zadefinované v § 2 odsek 5 novely zákona o účtovníctve. Takáto účtovná jednotka má určité zjednodušenia pri vedení účtovníctva, ako aj pri zostavovaní účtovnej závierky. Ak sa účtovná jednotka rozhodne postupovať pri vedení účtovníctva a zostavovaní účtovnej závierky ako mikro účtovná jednotka, je povinná dodržiavať následne takýto postup dovtedy, kým spĺňa podmienky ustanovené zákonom o účtovníctve.

Účtovná jednotka, ktorá je podnikateľským subjektom,  sa môže rozhodnúť a postupovať ako mikro účtovná jednotka, ak dve po sebe idúce obdobia neprekročí dve z nasledovných podmienok:

  • celková suma majetku v sume 350 tis. eur,
  • čistý obrat v sume 700 tis. eur a
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v priebehu účtovného obdobia 10.

V prípade, že účtovná jednotka prekročí dve z uvedených podmienok za dve po sebe idúce účtovné obdobia, prestáva byť účtovná jednotka mikro účtovnou jednotkou a nemôže v ďalšom účtovnom období uplatňovať zjednodušenia pri vedení účtovníctva a zostavovaní účtovnej závierky.

Ak účtovná jednotka vznikla, je na jej rozhodnutí, či bude postupovať ako mikro účtovná jednotka.

Rozšírenie funkcionality registra účtovných závierok

Zámerom registra účtovných závierok je, aby účtovná jednotka nebola povinná predkladať účtovnú závierku a ďalšie účtovné dokumenty na viaceré miesta – rôznym subjektom verejnej správy. Uložením ustanovených dokumentov do RUZ si účtovná jednotka splní svoje povinnosti a nebude povinná tieto dokumenty predkladať na ďalšie miesta. V RUZ sa budú okrem účtovných závierok zverejňovať nasledovné dokumenty:

  • výročná správa,
  • správa audítora,
  • oznámenie o schválení účtovnej závierky, ak účtovná jednotka uložila do RUZ neschválenú účtovnú závierku.

Správcom RUZ je DataCentrum, pričom cesta ukladania dokumentov je daňový úrad v prípade predkladania listinnej podoby účtovnej závierky a elektronická podateľňa, ktorú prevádzkuje finančné riaditeľstvo, pokiaľ ide o elektronickú podobu ukladaných dokumentov.

Účtovnú závierku môže účtovná jednotka ukladať do RUZ v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Ročnú účtovnú závierku ukladá do RUZ povinne iba v elektronickej podobe účtovná jednotka, ktorá je platiteľom DPH, ako aj účtovná jednotka, ktorá má povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami finančnej správe v súlade s § 14 daňového poriadku (zákon č. 563/2009 Z. z.).

Ostatné dokumenty ako sú výročná správa, správa audítora, oznámenie o schválení účtovnej závierky, prípadne dokumenty v cudzom jazyku ukladajú všetky  účtovné jednotky do RUZ vždy iba v elektronickej podobe. Cesta predkladania týchto dokumentov bude rovnaká ako pri ukladaní účtovnej závierky prostredníctvom elektronickej podateľne, prevádzkovanej finančným riaditeľstvom.

Účtovná jednotka, ktorá nie je založená na účel podnikania, je povinná ukladať dokumenty do RUZ, ak má jednu z nasledovných povinností:

  • predložiť daňové priznanie podľa zákona o dani z príjmov,
  • dať si overiť účtovnú závierku audítorom,
  • uložiť dokumenty ustanovuje iný právny predpis (napr. zákon o nadáciách, zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby...).

Spoločenstvo vlastníkov bytov ukladá účtovnú závierku do RUZ, ak má povinnosť predložiť daňové priznanie. Účtovnú závierku predloží na daňový úrad v listinnej podobe alebo elektronickej podobe spolu s daňovými priznaním do troch mesiacov od skončenia účtovného obdobia, pričom daňový úrad následne odošle účtovnú závierku do RUZ.

Účtovná jednotka je oprávnená do RUZ uložiť neschválenú účtovnú závierku. Pokiaľ orgány účtovnej jednotky následne schvália účtovnú závierku, je povinná oznámiť dátum schválenia účtovnej závierky. Ak sa schválená účtovná závierka odlišuje od tej, ktorá bola do RUZ uložená, je povinná uložiť aj túto novú schválenú verziu účtovnej závierky. Do RUZ je účtovná jednotka povinná predložiť vždy celú účtovnú závierku so všetkými súčasťami – Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky. 

V prípade, že účtovná jednotka predložila účtovnú závierku ako prílohu daňového priznania a následne má povinnosť uložiť do RUZ výročnú správu, nie je povinná predkladať účtovnú závierku opätovne ako prílohu výročnej správy.

Účtovná jednotka, ktorá má povinnosť auditu, je povinná uložiť do RUZ aj správu audítora.

Termín predloženia správy audítora je buď v súlade so zákonom o účtovníctve do 6 mesiacov od skončenia účtovného obdobia spolu s  účtovnou závierkou, alebo ak nie je audit uskutočnený v tomto termíne, uloží účtovná jednotka správu audítora najneskôr do 1 roka.

Doručením dokumentov a oznámenia daňovému úradu, resp. do elektronickej podateľne finančného riaditeľstva, sa má zato, že účtovná jednotka si splnila povinnosť uloženia dokumentov v RUZ.