Vytlačiť

Vážení spoluvlastníci, 

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v dňoch 4.8.2014 až 17.8.2014 bude v bytovom dome na Istrijskej 7088/8D prebiehať písomné hlasovanie o: 

V uvedenom termíne Vás navštívi zástupca vlastníkov a prevezme od Vás vyplnený hlasovací lístok, prípadne môžete odovzdať (alebo zaslať poštou) hlasovacie lístky do poštovej schránky spoločenstva SVB a NP Istrijská (Rudolf Mesjar). 

Odôvodnenie: 

Na poslednej schôdzi prerokúvané možnosti získania finančných prostriedkov na opravu balkónov od zhotoviteľa bytového domu skončili neúspechom z dôvodu nespolupráce zhotoviteľa podieľať sa na akomkoľvek riešení nášho problému. Schválený nárast platieb do fondu opráv a údržby citeľne navyšuje mesačné zálohové platby. Preto dávame na zváženie vlastníkov bytov možnosť prenájmu uvedenej plochy na umiestnenie reklamy ako formy zníženia príspevkov do fondu opráv a kompenzáciu nákladov na opravy, ktoré nás bezodkladne čakajú v rámci zachovania statiky a funkčnosti objektu.

Samotný zadávateľ reklamy ešte nie je vybraný, uvažujeme o prenájme pre prevádzku sídliacu v Devínskej novej Vsi, telekomunikačného operátora alebo partnera, ktorý má niečo spoločné s aktivitami spojenými s polohou bytového domu v blízkosti turisticky atraktívneho územia povodia rieky Morava. 

Získané finančné prostriedky by v zmysle zákona boli príjmom do fondu opráv a údržby. Je v našom spoločnom záujme navýšiť fond opráv, keďže predpokladáme ďalšie skryté chyby domu, vyplývajúce z nedodržania "Projektu skutočného vyhovenia", schváleného pri kolaudácii.

Poznámky: 

• Mestská časť Devínska Nová Ves vydá vyjadrenie k umiestneniu reklamy až po odsúhlasení 

vlastníkmi 

• Hlasovací lístok je platný, keď sú vyplnené odpovede na všetky otázky . Hlasovanie je 

právoplatné, ak sa za určité riešenie vyjadrila nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov. (Nepostačuje teda len nadpolovičná väčšina hlasujúcich vlastníkov.)