Vytlačiť

V dňoch 4.8.2014 až 17.8.2014 prebiehalo v bytovom dome Istrijská 7088/8D písomné hlasovanie o prenájme štítovej plochy bytového domu za účelom zhotovenia veľkoplošnej reklamy. 

 

Hlasovacie lístky boli odovzdané do schránky predsedu Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej len „Spoločenstva“) Rudolfa Mesjara. Predseda Spoločenstva za účasti ďalších dvoch vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome Miloša Nižňanského a Miroslava Orela zistili nasledovný výsledok hlasovania:

Z celkového počtu odovzdaných hlasovacích lístkov 9 ks hlasovalo za 7 vlastníkov a proti boli 2 vlastníci.

Konštatujeme, že hlasovanie o prenájme štítovej plochy bytového domu za účelom zhotovenia veľkoplošnej reklamy je neúspešné z dôvodu malého počtu vlastníkov, ktorí sa zúčastnili písomného hlasovania o predloženom návrhu a teda predmet hlasovania musí byť prerokovaný na zhromaždení vlastníkov.

V Bratislave 18.8.2014