Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na zhromaždenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorá sa uskutoční dňa 

23.05.2017 o 19:00 hod. (utorok)

v priestoroch vchodu Istrijská 8/D 

 

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, voľba mandátnej komisie, zapisovateľa a overovateľa.
 2. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2016
 3. Schválenie účtovnej uzávierky, vyúčtovanie úhrad za plnenia, použitia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv
 4. Platobná  disciplína - zmena penalizácie
 5. Kúrenie a ohrev TÚV v zimných mesiacoch
 6. Schválenie výšky príspevku do fondu opráv a údržby, jeho čerpanie a rozpočtu spoločenstva na rok 2017
 7. Orange - technické schválenie pripojenia bytového domu a bytov
 8. Deratizácia
 9. Uzatváranie stojiska kontajnerov - čip, plot za bytovým domom
 10. Diskusia
 11. Záver