Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na zhromaždenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorá sa uskutoční dňa 

22.05.2018 o 19:00 hod. (utorok)

v priestoroch vchodu Istrijská 8/D 

 

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, voľba mandátnej komisie, zapisovateľa a overovateľa
 2. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2016
 3. Schválenie účtovnej uzávierky, vyúčtovanie úhrad za plnenia, použitia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv
 4. Voľba nových členov rady spoločenstva
 5. Kúrenie a ohrev TÚV v zimných mesiacoch
 6. Schválenie výšky príspevku do fondu opráv a údržby, jeho čerpanie a rozpočtu spoločenstva na rok 2018
  - vlhnúce steny
  - balkóny - dokončenie - informácia (schválené na predchadzajúcich zhromaždeniach)
  - kontajnerové stojisko
  - steny vo vstupných priestoroch
  - iné
 7. Kaviareň
 8. Diskusia
 9. Záver