Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

OZNAM

V zmysle  § 14a, ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. v platnom znení vyhlasuje Rada SVB a NP Istrijská, ul. Istrijská 7088/8D, Bratislava

 

písomné hlasovanie, ktoré sa bude konať

dňa 18. 11. 2020 t.j. streda od 18:00 hod. v spoločných priestoroch domu

 a podľa pokynov overovateľov písomného hlasovania.

 

Otázky o ktorých sa hlasuje:  

Otázka č.1

Súhlasíte v súlade s §14b, odst. 1, písm. b, zák. č. 182/1993 Z. z. v platnom znení, aby práce na projekte úpravy napojenia rozvodov jednotlivých priestorov objektu na centrálnu OST realizovala firma Vaša Havarijná spol. s r.o. formou napojenia priestoru ktorého ste vlastníkom na nové rozvody teplej vody s cenovou ponukou vo výške
................. € ?         

Otázka č. 2

Súhlasíte v súlade s §14b, odst. 1, písm. b, zák. č. 182/1993 Z. z. v platnom znení, aby práce na projekte úpravy napojenia rozvodov jednotlivých priestorov objektu na centrálnu OST realizovala firma Vaša Havarijná spol. s r.o. výmenou bytovej výmenníkovej stanice s cenovou ponukou vo výške
................ € ?         

Otázka č.3

Súhlasíte v súlade s §14b, odst. 1, písm. b, zák. č. 182/1993 Z. z. v platnom znení, aby práce na projekte úpravy napojenia rozvodov jednotlivých priestorov objektu na centrálnu OST realizovala firma Ľubomír Babík formou napojenia priestoru ktorého ste vlastníkom na nové rozvody teplej vody s cenovou ponukou vo výške
................ €  ?        

pozn.: ceny boli zaslané mailom a sú vyvesené na nástenke v bytovom dome spolu s ponukami jednotlivých uchádyačov.

V Bratislave 10.11.2020                                          

Rada SVB a NP                                      

 

Zákon č.182/1993 Z. z. §14, ods. 1.

 

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku zastavaného domom alebo priľahlého pozemku.